• Denný poriadok

   • Vnútorná organizácia a vnútorný režim materskej školy

    Umiestnenie tried, vekové zloženie detí, pedagogickí zamestnanci:

    1.trieda

    VČIELKY

    3-4 ročné deti

    2.trieda

    LIENKY

    4-5 ročné deti

    3.trieda

     MRAVČEKY

    5-6 ročné deti

    18 detí

    20 detí

    23 detí

    Ilovská Tatiana

    Lončíková Anna

    Mgr. Helena Chovancová

    Pytlová Katarína

    Bc. Pytlová Adela

    Bc. Samcová Stanislava

    Vekové zloženie tried je podmienené počtom detí príslušnej vekovej skupiny z detí prihlásených do materskej školy.

    Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie sa detí, usporiadanie denných činností v jednotlivých triedach:

    Týždeň

    Schádzanie sa detí

    od 06:00 - 07:00 hod.

     Preberanie detí

    od 15:30 - 16:00 hod.

    Trieda

     Trieda

    1. týždeň

    3. trieda

    Bc. A. Pytlová

    2. trieda

    Mgr. H. Chovancová

    2. týždeň

    3. trieda

    Bc. S. Samcová

    1. trieda

    T. Ilovská

     3. týždeň

    2. trieda

    K. Pytlová

    2. trieda

    Mgr. H. Chovancová

     4. týždeň

    1. trieda

    A. Lončíková

    1. trieda

    T. Ilovská

    Usporiadanie denných činností v materskej škole:

    Časové rozvrhnutie

    Forma dennej činnosti

    Rámcovo stanovený čas 

    od 6,00 hod. – do 8,20 hod.

    • schádzanie detí, od 6,00 do 7,00 podľa usporiadania v jednotlivých triedach
    • hry a  činnosti podľa výberu detí,
    • zdravotné cvičenia

    Pevne stanovený čas 

    od 8,20hod – do  9,40hod

    • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – desiata, stolovanie),

    Rámcovo stanovený čas 

    od 9,40 hod. – do 11,05 hod.

    • vzdelávacie aktivity,
    • pobyt vonku,

    Pevne stanovený čas 

    od 11,05 hod. – do 12,20 hod.

    • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – obed, stolovanie),

    Rámcovo stanovený čas 

    od 12,20 hod. – do 14,05 hod.

    • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),
    • odpočinok,
    • zdravotné cvičenia,

    Pevne stanovený čas 

    od 14,05 hod. – do 14,40 hod.

    • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – olovrant, stolovanie),

    Rámcovo stanovený čas 

    od 14,40 hod. – do 16,00 hod.

    • vzdelávacie aktivity,
    • pobyt vonku,
    • krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí
    • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
    • rozchádzanie detí od 15,30 do 16,00 podľa usporiadania v jednotlivých triedach

     

    Organizácia stolovania – pevne stanovený čas podľa tried

    trieda

    desiata

    obed

    olovrant

    1. trieda

    8,30-8,50

    11,15-11,45

    14,10-14,30

    2.trieda

    8,45-9,05

    11,30-12,00

    14,10-14,30

    3.trieda

    9,00-9,20

    11,45-12,15

    14,20-14,40

     

    Rozpis pobytov na školskom dvore

    deň

    trieda

    Pondelok

    1. trieda

    3. trieda

    Utorok

    1. trieda

    3. trieda

    Streda

    1. trieda

    2. trieda

    Štvrtok

    1. trieda

    2. trieda

    Piatok

    3. trieda

    2. trieda

     

  • Kontakty

   • Materská škola Stráňavy
   • ms.stranavy@gmail.com
   • +421 415966372 - riaditeľka školy +421 904622729 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
   • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy Slovakia
   • skolastranavy@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje