• Plán aktivít

  • JESEŇ

   Šarkaniáda

   Celoškolská aktivita, ktorá sa koná v odpoludňajších hodinách za prítomnosti pedagógov, detí a rodičov obvykle na hlavnom futbalovom štadióne v obci. Deti absolvujú rôzne športové hry pripravené pani učiteľkami za splnenie ktorých sú odmenené zdravou sladkosťou a malým darčekom. Po ukončení športových hier si deti spolu s rodičmi púšťajú šarkany. Šarkaniádu ukončujeme spoločnou opekačkou v areáli štadióna.

   Cieľom aktivity je športom upevňovať zdravie a telesnú zdatnosť detí, obohatiť voľno-časový priestor detí a rodičov pohybom.

   Výstava hydiny a drobných hospodárskych zvierat – exkurzia

   Exkurziu absolvujú deti z predškolskej triedy a je organizovaná v spolupráci s farským úradom v obci. Autobusovou dopravou sa detí presunú na miesto konania výstavy, ktoré je v blízkosti Žiliny.

   Cieľom exkurzie je poznávať rôzne druhy domácich a hospodárskych zvierat a spôsob ich života priamym pozorovaním.

   Výstava ovocia a zeleniny

   Na výstave, ktorú organizuje zväz záhradkárov v obci sa deti prezentujú výtvarnými plošnými i priestorovými prácami na tému: Jeseň v záhrade. Výstava sa koná v dopoludňajších hodinách a zúčastnia sa jej všetky deti v doprovode pani učiteliek.

   Cieľom návštevy výstavy je poznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny vypestované v našich podmienkach spojené s ochutnávkou. Vzájomná spolupráca materskej školy s organizáciami v obci.

   Tekvičky, lampiónový sprievod

   Celoškolská aktivita sa koná v popoludňajších hodinách v jednotlivých triedach v materskej škole. Deti spolu s rodičmi vytvárajú pomocou prírodného materiálu rôzne jesenné dekorácie, zhotovujú a zdobia tekvice ,,Svetlonosov“. Taktiež môžu absolvovať tvorivé dielničky, ktoré pripravujú pani učiteľky. Po vyzdobení materskej školy svietiacimi tekvičkami sa spoločne presunieme na školský dvor. Odtiaľ sa všetci odoberieme na lampiónový sprievod ulicami obce a na námestí sa táto pekná aktivita ukončuje vypúšťaním lampiónov šťastia.

   Cieľom je podporovať zručnosti a praktickú tvorivosť detí i rodičov pri vytváraní produktov z prírodnín, pripomenúť si ľudové tradície, zapojiť sa praktickou činnosťou do výzdoby spoločných priestorov, prežiť spoločné chvíle.

   Jesenná turistická vychádzka

   Vychádzku absolvujú všetky triedy, pani učiteľky náročnosť trasy prispôsobujú veku detí.

   Cieľom je pokúsiť sa zvládnuť dlhšiu trasu, poznávať vzdialenejšie prírodné prostredie v danom ročnom období a utvárať si pozitívny vzťah k prírode a k pohybových aktivitách.

   ZIMA
   Mikulášska besiedka

   Aktivita sa koná v dopoludňajších hodinách v jednotlivých triedach. Deti navštívi Mikuláš, anjel a rozprávkový čert. Deti prezentujú básničkami, piesňami a pohybom svoje schopnosti, zručnosti a odvahu vystúpiť pred návštevou. Mikuláš spolu so svojimi kamarátmi deti odmení balíčkami.

   Cieľom je priblížiť deťom ľudové tradície a zvyky, radostne prežívať adventné obdobie.

    Vianočné tvorivé dielne

   Ide o stretnutie rodičov a detí v popoludňajších hodinách. Všetko sa začne premenou triedy na dielničku, v ktorej sa pomocou fantázie vytvárajú vianočné dekorácie, pozdravy, medovníčky a pod.

   Cieľom je zapojiť do tvorivej činnosti rodičov, starých rodičov spolu s deťmi a umožniť im spoločne sa inšpirovať tradičnými i novými technikami.

   Vianočná besiedka

   Spoločné stretnutie detí všetkých tried sa organizuje v dopoludňajších hodinách. Všetky deti a pedagogický zamestnanci sa zídu v jednej triede a predstavujú svoje vianočné pásmo básní, piesní, tancov a dramatizácie. Po tom ako sa odprezentujú všetky tried príde občerstvenie, spoločná vianočná pieseň a následne sa detí presunú do svojich tried a tešia sa pri rozbaľovaní darčekov, ktoré si nájdu pod stromčekom.

   Cieľom je aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách vianočných sviatkov, priblížiť si ľudové tradície, spoločne prežívať vianočný čas.

   Sánkovačka

   Aktivita sa koná v dopoludňajšom čase a zúčastňujú sa jej najstaršie deti, ktoré prežijú rôzne aktivity a hry so snehom na kopci lyžiarskeho vleku v obci.

   Cieľom je posilňovať fyzické schopnosti a zručnosti pri zdolávaní náročnejších terénov chôdzou, udržiavaním stability na šmykľavom povrchu ako aj rovnováhy pri šmýkaní sa na klzákoch.

   Zimná turistická vychádzka

   Vychádzku absolvujú všetky triedy, pani učiteľky náročnosť trasy prispôsobujú veku detí.

   Cieľom je pokúsiť sa zvládnuť dlhšiu trasu, posilňovať fyzické schopnosti, zdolávať prírodné prekážky, pozorovať prírodu v zimnom období.

   Ples MŠ

   Podujatie sa koná vo večerných hodinách, organizuje ho RZ pre rodičov a priateľov materskej školy. Pani učiteľky pripravujú s deťmi bohatý kultúrny program, ktorého súčasťou je ako ľudovú tak aj modrená hudba, tanec, báseň, rozprávka. S pomocou pani učiteliek deti zhotovujú aj darčeky pre potešenie rodičov, ktorý sa podujatia zúčastnia a výťažok z týchto darčekov slúži na spestrenie života detí v MŠ (napr. účasť na div. predstavení, koncerte a pod.)

   Cieľom je preukázať odvahu detí vystúpiť pred verejnosťou, získať finančné prostriedky pre MŠ, upevňovať vzájomnú spoluprácu medzi RZ, pedagogickými pracovníkmi.

   Karneval

   Organizuje sa v dopoludňajších hodinách v MŠ alebo v tanečnej sále KD. Výber miesta závisí od rôznych faktorov (chorobnosť detí, voľná tanečná sála atď.). O výzdobu priestorov balónmi, stuhami, papierovými maskami sa postarajú členovia RZ a pani učiteľky deťom pripravujú bohatý program plný prekvapení, súťaží, športových aktivít, hier a tanca.

   Každé dieťa je za svoju karnevalovú masku odmenené prekvapením v podobe zdravej sladkosti a hračky.

   Cieľom je radostne prežívať spoločné chvíle hier a tanca s kamarátmi, radovať sa z úspechu v súťaži a športových aktivitách.

   Fašiangový sprievod

   Aktivita sa koná v dopoludňajších hodinách a je určená najstarším deťom. Deti si v domácom prostredí spolu s rodičmi pripravia masky. V zhotovených kostýmoch deti v doprovode pani učiteliek a za spevu piesní s fašiangovou tematikou navštevujú domácnosti (rodičov, starých rodičov) .

   Cieľom Poznať význam Fašiangov v obci, tradície a zvyky súvisiace s týmto sviatkom a aktívne sa podieľať na ich zachovávaní.

   JAR

   Vedomostný kvíz

   Aktivita sa organizuje v popoludňajších hodinách a je určená pre najstaršie deti. Rodičia predškolákov majú možnosť sledovať svoje deti, ich správanie, spoluprácu v skupine a individuálne schopnosti pri plnení rôznych kognitívnych úloh prostredníctvom ktorých preukazujú svoje vedomosti nadobudnuté v materskej škole.

   Cieľom je prezentovať zábavnou formou kognitívne i prosociálne schopnosti detí.

   Týždeň s knihou

   Pani učiteľky pripravujú pre detí bohaté edukačné aktivity ako sú návšteva knižnice, hra na knižnicu, výroba záložiek, vlastných knižných dielok, ilustrovaných kníh, leporela, spolu s deti si pripravujú zaujímavé divadielka, počúvajú a pozerajú rozprávky, pracujú na interaktívnej tabuli s písmenkami, hádankami a pod. Deti si čítajú rozprávky aj doma s rodičmi a v škôlke rozprávajú kamarátom obsah, do škôlky si prinášajú obľúbené knihy a vzájomne si ich požičiavajú a prezerajú.

   Cieľom je podporovať u detí záujem o čítaný a písaný text, o knihu, ktorá je jedným z neodmysliteľných zdrojov vyhľadávania informácií a získavania vedomosti. 

   Vítanie jari

   Ide o celoškolskú aktivitu, ktorá sa koná v dopoludňajších hodinách v parku pred KD. Deti jednotlivých tried vystupujú s pripraveným ľudovým pásmom na tému vynášania Moreny a vítania jari. Prezentujú sa spevom piesní, recitáciou básní, riekaniek, tancom a  hudobno - pohybovými hrami. Deti v sprievode odnesú Morenu k miestnemu potoku, kde ju pani učiteľky zapaľujú a hádžu do vody.

   Cieľom je sprostredkovať deťom konkrétne informácie a poznatky o ľudovej kultúre, zvykoch a tradíciách súvisiacich s ročným obdobím. 

   Folklórna prehliadka

   Regionálna prehliadka detských folklórnych súborov sa koná v dvojročných intervaloch počas víkendových dní. Prehliadky sa zúčastňujú aj naši predškoláci, ktorí preukazujú odvahu vystúpiť pred širokou verejnosťou.

   Cieľom je zoznamovať deti so slovenským ľudovým folklórom - ľudová hudba, ľudová poézia, rečňovanky, uspávanky, hádanky, príslovia, porekadlá, ľudové hry. Posilňovať úctu k ľudovej duchovnej kultúre, budovať vzťah k slovesnému i hudobnému folklóru, utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti.

   Zápis do 1.ročníka ZŠ

   Zápis do 1. ročníka sa koná v mesiaci apríl v popoludňajších hodinách v budove základnej školy. Počas zápisu pedagógovia ZŠ hravou formou pracujú s deťmi ( zisťujú či poznajú farby, základné geometrické tvary, pomerové množstvo, veľkosť, prípadne kreslia obrázok, alebo rozprávajú podľa obrázku, recitujú básničku, alebo spievajú pesničku, zisťujú úroveň vedomostí, grafomotorických zručností a i.). Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu.

   Cieľom je, aby deti vnímali školu ako príjemne miesto na učenie sa, spolupráca učiteliek MŠ a rodičov deti so ZŠ, výmena vzájomných skúsenosti, oboznámenie rodičov budúcich prvákov s ich právami a povinnosťami. 

   Jarná turistická vychádzka

   Vychádzku absolvujú všetky triedy, pani učiteľky náročnosť trasy prispôsobujú veku detí.

   Cieľom je pokúsiť sa zvládnuť dlhšiu trasu, poznávať vzdialenejšie prírodné prostredie v danom ročnom období, pozorovať prebúdzanie sa prírody a prekonávať prírodné prekážky a utvárať pozitívny vzťah k prírode a k pohybových aktivitách. 

   Deň matiek

   Besiedky sa konajú v popoludňajších hodinách vo všetkých triedach za účasti rodičov, predovšetkým mamičiek. Každá trieda sa predstaví zo svojím nápadom a kreativitou. Majú nacvičené rôzne tančeky, básne, piesne, divadielko. Deti pre mamičky vlastnoručne vytvoria malé prekvapenie pre potešenie.

   Cieľom je posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre. 

   Školský výlet

   Školský výlet patrí k nezabudnuteľným spomienkam na materskú školu. Miesto výletu sa vyberá na základe vzájomnej dohody pedagógov a rodičov. Snažíme sa, aby bol výlet pre deti zaujímavým a radostným zážitkom.

   Cieľom je upevňovať pomocou spoločných zážitkov spoluprácu medzi MŠ a rodinou, vytvárať pozitívny vzťah k nášmu regiónu, deťom priblížiť krásu Slovensku. 

   LETO 

   Hrad Strečno

   Aktivita sa koná v dopoludňajších hodinách, absolvujú ju najstaršie deti. Animátorky pripravia deťom zaujímavé hrové aktivity, po splnení ktorých nasleduje prehliadka hradu, výstup na vežu a nezabudnuteľný výhľad zhora.

   Cieľom je poznávať významné národné kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v okolí Žiliny. 

   MDD

   MDD je dňom, na ktorý sa tešia všetky deti, ktoré oslavujú svoj sviatok v dopoludňajších hodinách hrami, súťažami a tancom. Celý deň sa nesie v duchu určitej prevažne rozprávkovej témy. Zo škôlky deti odchádzajú spokojné a šťastné, v rukách si odnášajú prekvapenie v podobe balíčka so sladkosťami a hračkou.

   Cieľom je prežiť deň v spoločnosti svojich kamarátov plný prekvapenia, radosti, nadšenia, smiechu, súťaženia a dobrej nálady. 

   Športová olympiáda

   Celoškolská aktivita sa koná v dopoludňajších hodinách v parku pred KD. Spoločný nástup, otvorenie s krátkym príhovorom, vlajkový pochod a spoločný sľub vystriedajú športové disciplíny, hry , súťaže, ktoré deti plnia podľa organizácie a pokynov pani učiteliek. Po splnení všetkých disciplín, budú mať detí nielen dobrý pocit, ale predovšetkým budú hrdé za získané ocenenia (medaila, diplom, zdravá sladkosť)

   Cieľom je oboznámiť deti s pojmom olympiáda, s obsahom a náplňou olympijskej myšlienky a jej významom, pohybovými aktivitami prispievať k duševnej a fyzickej pohode detí, prijať šport ako súčasť zdravého životného štýlu. 

   Rozlúčka predškolákov

   Uskutočňuje sa pri príležitosti ukončenia školskej dochádzky v materskej škole. Predškoláci sa v sprievode s tablom krátkym pásmom lúčia so svojimi kamarátmi, s pani učiteľkami, pani upratovačkami a kuchárkami a obyvateľmi obce.

   Cieľom je uchovať si spomienku na miesto, kde vládla pozitívna energia a láska, prevládala tvorivá atmosféra, každé dieťa bolo brané ako partner, chápané ako jedinečná osobnosť, prijímané pozitívne a s láskou. 

   Športové popoludnie s opekačkou, Rozprávková noc

   Akcia sa koná v popoludňajších hodinách na školskom dvore za účasti detí, rodičov, pani učiteliek. Je neoddeliteľnou súčasťou rozlúčky predškolákov. Smiech detí a rodičov, dobrá nálada, vôňa špekáčikov sa šíri po celom areály. Po opekačke nás čaká veselé divadelné predstavenie, ktoré si pre všetkých pripravujú pani učiteľky. Po jeho odohraní začína Rozprávková noc predškolákov. Najstaršie deti zostávajú v materskej škole spať.

   Cieľom akcie je upevňovať vzťahy rodina – škola, vytvárať priestor pre spoločné činnosti, aktivity, poskytnúť deťom a rodičom nezvyčajné zážitky a robiť všetko pre to, aby sme sa všetci cítili v našej materskej škole dobre. 

   Letná turistická vychádzka

   Vychádzku absolvujú všetky triedy, pani učiteľky náročnosť trasy prispôsobujú veku detí.

   Cieľom je pokúsiť sa zvládnuť dlhšiu trasu, rozvíjať orientačné schopnosti, zdolávať prírodné prekážky a pozorovať krásu prírody v letnom období. 

   Kultúrno - spoločenské aktivity materskej školy v spolupráci s obcou a inými komunítami

   Hody

   Výstava ovocia a zeleniny

   Mesiac úcty k starším

   Plavecký kurz pre predškolákov

   Uvítanie detí do života

   Stavanie mája

   Deň matiek

   Divadelné predstavenia podľa ponuky 

   Ciele:

   • posilňovať úctu ku kultúrnym a historickým hodnotám a tradíciám našej obce, vytvárať pozitívny vzťah k nášmu regiónu, ku krajine, rodine, ľuďom
   • rozvíjať a podporovať spoluprácu pri zachovaní národných a regionálnych tradícií
   • prezentovať aktivity materskej školy pri rôznych príležitostiach, podujatiach a oslavách obce
   • podporiť spolupatričnosť s MŠ, hrdosť detí, učiteľov, rodičov na svoju školu
   • získať zanietených rodičov a priateľov pre užšiu spoluprácu s materskou školou a šírenia jej dobrého mena

  • Kontakty

   • Materská škola Stráňavy
   • ms.stranavy@gmail.com
   • +421 415966372 - riaditeľka školy +421 904622729 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
   • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy Slovakia
   • skolastranavy@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje