• Ukončenie vzdelávania v MŠ

  • Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

   Predprimárne vzdelanie získa dieťa v súlade s § 16 ods. 2 školského zákona absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

   Dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré sa vydáva na predpísanom tlačive schválenom ministerstvom školstva v štátnom jazyku.

   V materských školách, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, sa vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.

   Tlačivá schválené ministerstvom, v slovenskom jazyku aj príslušných jazykových mutáciách sú dostupné na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (ďalej len „osvedčenie“) môžu vydávať len materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva. 

   S účinnosťou od 1. septembra 2017 materská škola vydáva osvedčenie na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

   Rôzne zariadenia starostlivosti o deti predškolského veku nemajú právo vydávať osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

   Údaje na osvedčení sa musia zhodovať s údajmi o dieťati, uvedenými v osobnom spise dieťaťa. Za zhodu údajov a správnosť vyplnenia osvedčenia zodpovedá riaditeľ školy.

   Na vydávanie osvedčenia sa vzťahuje vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia (ďalej len „vyhláška č. 326/2008 Z. z.“).

   Osvedčenie obsahuje:

   a)   štátny znak Slovenskej republiky,

   b)  názov školy,

   c)   údaje o dieťati, ktorými sú:

   1.  meno a priezvisko,

   2.  dátum a miesto narodenia,

   3.  rodné číslo,

   4.  štátnu príslušnosť

   5.  národnosť,

   j)   miesto a dátum vydania osvedčenia,

   k) odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom vyhotovený v červenej farbe, l) podpis riaditeľa.

   Na osvedčenie vydané materskou školou zriadenou obcou, mestom alebo orgánom miestnej štátnej správy (okresným úradom v sídle kraja) sa v súlade s § 2 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 326/2008 Z. z. umiestňuje odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom vyhotovený v červenej farbe.

   Osvedčenia vydané súkromnými a cirkevnými materskými školami obsahujú štátny znak len ako podtlač. Namiesto odtlačku úradnej pečiatky so štátnym znakom používajú súkromné a cirkevné materské školy pečiatku školy s názvom školy.

   V súlade s § 4 ods. 2 vyhlášky č. 326/2008 Z. z. materská škola vedie evidenciu vydaných osvedčení.

   Osvedčenie sa v materskej škole vydáva na konci obdobia školského vyučovania s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roku. V prípade, ak tento dátum vyjde napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom, ktorý pripadne na posledný pracovný deň pred týmto dátumom. Ak teda v niektorý školský rok pripadne 30. jún napr. na nedeľu, v tom školskom roku sa osvedčenie vydá s dátumom 28. jún.

   Deti, ktorým bolo vydané osvedčenie, môžu navštevovať ďalej materskú školu až do konca príslušného školského roku, t. j. do 31. augusta.

   Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Rovnaké osvedčenie získavajú deti absolvujúce bežnú materskú školu, ako aj deti absolvujúce špeciálnu materskú školu, alebo ktoré boli vzdelávané v špeciálnej triede bežnej materskej školy.

   Pri vydávaní osvedčenia sa individuálne posudzuje absencia detí na výchove a vzdelávaní počas posledného ročníka v materskej škole.

   Ak dieťa navštevuje v priebehu posledného ročníka materskej školy aj materskú školu pri zdravotníckom zariadení, osvedčenie o absolvovaní mu vydá kmeňová materská škola, ktorú navštevuje v čase, keď nie je umiestnené v zdravotníckom zariadení. 

   Materská škola pri zdravotníckom zariadení nemá oprávnenie na vydávanie osvedčenia. Osvedčenie podpisuje riaditeľ školy; jeho podpis musí byť vlastnoručný.

   V prípade, že je materská škola súčasťou základnej školy s materskou školou, osvedčenie podpisuje riaditeľ základnej školy s materskou školou.

   Na osvedčenie vydané materskou školou sa uvádza názov materskej školy, v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rešpektujúc špecifiká názvu školy súvisiace s vyučovacím jazykom alebo zriaďovateľom uvedené v § 21 ods. 2 – 4 zákona č. 596/2003 Z. z. a umiestňuje sa na ňom odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom vyhotovený v červenej farbe s názvom materskej školy.

   Na osvedčenie vydané základnou školou s materskou školou sa uvádza názov školy, teda Základná škola s materskou školou a ostatné, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku. Súčasťou siete škôl a školských zariadení sú aj spojené školy. Spojené školy sa vnútorne členia na organizačné zložky, ktorými sú školy do tejto školy spojené. Na osvedčenia sa v súlade s § 20 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. uvádza len príslušný druh a typ školy, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy. Z uvedeného teda vyplýva, že na osvedčení vydanom spojenou školou sa uvádza len názov materskej školy.

   Vzhľadom na to, že osvedčenie je verejnou listinou, nemožno na ňom robiť opravy. V prípade, že sa pri vypisovaní osvedčenia riaditeľ školy pomýli, skartuje ho a vypíše nové osvedčenie.

   Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie nevydáva.

   Ak materská škola v riadnom termíne, na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, dieťaťu vydá osvedčenie a zákonný zástupca sa napr. v priebehu júla, alebo augusta požiada riaditeľa príslušnej základnej školy, do ktorej bolo dieťa po zápise prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky, o odloženie začiatku plnenia školskej dochádzky, takéto dieťa potom v nasledujúcom školskom roku opätovne dostane osvedčenie, samozrejme za predpokladu, že bude celý rok navštevovať materskú školu a teda opätovne absolvuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole a zákonný zástupca o jeho vydanie požiada. O tejto skutočnosti sa urobí záznam v osobnom spise dieťaťa.

   Obdobne sa situácia rieši aj vtedy, ak dieťa riadne nastúpi na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy, ale v priebehu prvého polroka školského roka sa dodatočne zistí, že nedosiahlo školskú spôsobilosť a riaditeľ základnej školy v súlade so školským zákonom rozhodol o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky. Ak takéto dieťa navštevuje potom materskú školu, tiež opätovne dostane osvedčenie za predpokladu, že o jeho vydanie zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia požiada. Osvedčenie sa vypisuje písaným písmom perom alebo prostredníctvom počítača. Materské školy, ktoré majú zakúpenú licenciu na program umožňujúci elektronické vypisovanie osvedčenia, vypisujú osvedčenie prostredníctvom tohto programu. 

   V súlade s § 3 ods. 1 a 2 vyhlášky MŠ SR č. 326/2008 Z. z. na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa aj materská škola má povinnosť vydať odpis osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

  • Kontakty

   • Materská škola Stráňavy
   • ms.stranavy@gmail.com
   • +421 415966372 - riaditeľka školy +421 904622729 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
   • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy Slovakia
   • skolastranavy@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje