• PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ STRÁŇAVY NA ŠK. ROK 2021/22

     • Spôsob podania žiadosti

      Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

      • Prostredníctvom elektronickej prihlášky vyplniť tlačivo
      • osobne - 4. a 5. máj 2021, od 8:00hod – 14:00hod v riaditeľni Materskej školy, Ul. Víťazstva 431, Stráňavy,
      • poštou na adresu materskej školy,
      • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, /ms.stranavy@gmail.com/

      Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:

      - elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo

      - elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

      V prípade, že zákonný zástupca nebude žiadosť podávať osobne, termín doručenia žiadosti bude od 1.mája do 31.mája 2021

      Termín vydávania rozhodnutí:  najneskôr do 15. júna 2021 

      Ohľadom prevzatia rozhodnutí bude zákonných zástupcov dieťaťa materská škola informovať na webovom sídle, prípadne kontaktovať telefonicky.

      ŽIADOSTI NA STIAHNUTIE

      Formulár žiadosti na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca prevziať osobne v kancelárii riaditeľky materskej školy alebo stiahnuť https://msstranavy.edupage.org/

      Podmienky prijímania

      Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

      Podľa podmienok ustanovených v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona sa na predprimárne vzdelávanie:

      • prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (prijímanie týchto detí sa explicitne viaže na ich trvalý pobyt, nie na trvalý pobyt ich zákonných zástupcov, kvôli spádovej materskej škole).
      • deti, ktoré k 1.septembru 2021 dovŕšia tri roky veku,
      • na predprimárne vzdelávanie nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky.

      Ďalšie podmienky prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní v pedagogickej rade, ktoré sa budú uplatňovať v prípade, ak počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok bude vyšší ako voľná kapacita materskej školy:

      • deti, o ktoré sa stará jeden živiteľ (prípadne iné sociálne prípady)
      • uprednostnené budú deti, ktoré majú v MŠ súrodenca

      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

      Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

      Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

      Upozornenie: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie. Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy. Dôležitosť, a najmä potreba odborného a dôsledného vyplnenia potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti sa ukazuje najmä v prípadoch, ak má dieťa napr. epilepsiu, je liečené na cukrovku alebo iné závažné ochorenie, o ktorom, ak by materská škola nebola včas a riadne informovaná, mohlo by byť vážne ohrozené zdravie, alebo aj život konkrétneho dieťaťa, ale aj bezpečnosť, zdravie alebo aj život iných detí, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní (napr. pri epileptickom záchvate alebo pri hyper, či hypoglykemickom šoku).

      ĎAKUJEME ZA DODRŽANIE POSTUPU PRI PRIJÍMANÍ DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE.

      Mgr. Helena Chovancová, zástupca riaditeľky pre MŠ

   • Kontakty

    • Materská škola Stráňavy
    • ms.stranavy@gmail.com
    • +421 415966372 - riaditeľka školy +421 904622729 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
    • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy Slovakia
    • skolastranavy@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje