• Prijímanie detí do MŠ na šk. rok 2022/23

     • AKTUALIZOVANÉ 30.04.2022.

      Žiadosti rodiča, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie alebo výchovné opatrenie na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) na školský rok 2022/2023 sa budú podávať v čase

      od 1. mája do 31. mája 2022.

      Online žiadosť do MŠ

      Konkrétny termín (konkrétne dni, prípadne aj časové rozpätie v rámci jednotlivých dní) a miesto podávania žiadostí bude zverejnené po dohode vedenia ZŠ s MŠ Stráňavy spolu so zriaďovateľom.

      Mgr. Stanislava Samcová, ZR MŠ

     • Slávnostné otvorenie Materskej škôlky

     • Milí rodičia,

      Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 v budove Materskej škôlky.

      MŠ bude otvorená od 6.00 hod. do 16: 00 hod.

      Do budovy vstupujú rodičia s rúškom na tvári.

      Tešíme sa na Vás

     • Oznam

     • Milí rodičia,

      dieťa pri nástupe do Materskej školy potrebuje:

      –    prezúvky
      –    pyžamo
      –    veci do vrecka (spodné prádlo, tričko, tepláčky, ponožky alebo pančuchy podľa ročného obdobia).

      Tešíme sa na Vás!

      Kolektív MŠ

     • PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ STRÁŇAVY NA ŠK. ROK 2021/22

     • Spôsob podania žiadosti

      Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

      • Prostredníctvom elektronickej prihlášky vyplniť tlačivo
      • osobne - 4. a 5. máj 2021, od 8:00hod – 14:00hod v riaditeľni Materskej školy, Ul. Víťazstva 431, Stráňavy,
      • poštou na adresu materskej školy,
      • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, /ms.stranavy@gmail.com/

      Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:

      - elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo

      - elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

      V prípade, že zákonný zástupca nebude žiadosť podávať osobne, termín doručenia žiadosti bude od 1.mája do 31.mája 2021

      Termín vydávania rozhodnutí:  najneskôr do 15. júna 2021 

      Ohľadom prevzatia rozhodnutí bude zákonných zástupcov dieťaťa materská škola informovať na webovom sídle, prípadne kontaktovať telefonicky.

      ŽIADOSTI NA STIAHNUTIE

      Formulár žiadosti na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca prevziať osobne v kancelárii riaditeľky materskej školy alebo stiahnuť https://msstranavy.edupage.org/

      Podmienky prijímania

      Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

      Podľa podmienok ustanovených v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona sa na predprimárne vzdelávanie:

      • prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (prijímanie týchto detí sa explicitne viaže na ich trvalý pobyt, nie na trvalý pobyt ich zákonných zástupcov, kvôli spádovej materskej škole).
      • deti, ktoré k 1.septembru 2021 dovŕšia tri roky veku,
      • na predprimárne vzdelávanie nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky.

      Ďalšie podmienky prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní v pedagogickej rade, ktoré sa budú uplatňovať v prípade, ak počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok bude vyšší ako voľná kapacita materskej školy:

      • deti, o ktoré sa stará jeden živiteľ (prípadne iné sociálne prípady)
      • uprednostnené budú deti, ktoré majú v MŠ súrodenca

      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

      Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

      Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

      Upozornenie: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie. Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy. Dôležitosť, a najmä potreba odborného a dôsledného vyplnenia potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti sa ukazuje najmä v prípadoch, ak má dieťa napr. epilepsiu, je liečené na cukrovku alebo iné závažné ochorenie, o ktorom, ak by materská škola nebola včas a riadne informovaná, mohlo by byť vážne ohrozené zdravie, alebo aj život konkrétneho dieťaťa, ale aj bezpečnosť, zdravie alebo aj život iných detí, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní (napr. pri epileptickom záchvate alebo pri hyper, či hypoglykemickom šoku).

      ĎAKUJEME ZA DODRŽANIE POSTUPU PRI PRIJÍMANÍ DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE.

      Mgr. Helena Chovancová, zástupca riaditeľky pre MŠ

     • Prevádzka materskej školy od 7. do 9. apríla 2021

     • Výchova a vzdelávanie detí v MŠ Stráňavy bude od 7. do 9. apríla 2021 prebiehať prezenčnou formou pre všetky deti.

      Pri nástupe dieťaťa do materskej školy sa rodičia ráno preukážu čestným vyhlásením o bezinfekčnosti a potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie.

      V prípade, že rodič prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, preukáže sa týmto dokladom a túto skutočnosť uvedie v čestnom vyhlásení.

      Mgr. Miroslava Brodňanová, riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Podľa uznesenia vlády č. 160/2021 zo 17. marca 2021 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021 podmienkou pre vstup dieťaťa do školského zariadenia je testovanie jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti s negatívnym výsledkom, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE.

      Do školského zariadenia teda môžu vstúpiť len osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID – 19, nie starším ako 7 dní.

      Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie odporúčaní, ktoré chránia zdravie nás všetkých a hlavne zdravie Vašich detí.

      Mgr. Miroslava Brodňanová, riaditeľka školy

     • MŠ od 22. 03. 2021

     • Materská škola bude od 22. 03. 2021 otvorená len pre deti rodičov, ktorí musia pracovať na pracovisku. Preto pred nástupom je potrebné, aby sa obidvaja rodičia preukázali potvrdením, že pracujú na pracovisku, nie z domu (obidve potvrdenia môže priniesť jeden zákonný zástupca).

      V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

      Mgr. Miroslava Brodňanová, riaditeľka školy

     • Oznam pre rodičov

     • Riaditeľstvo ZŠ a MŠ Stráňavy oznamuje, že z dôvodu vysokého, až 30 %-ného nárastu chorobnosti v 3. triede MŠ (Včielky), bude táto trieda zatvorená od 10.3. do konca týždňa (14.3.2021).

      Oznam budeme podľa situácie aktualizovať.

      Mgr. Miroslava Brodňanová, riaditeľka školy

     • OZNAM O NOSENÍ RÚŠOK

     • Nosenie rúšok je v interiéri MŠ Stráňavy pre všetky deti

      vysoko odporúčané MŠ SR a RÚVZ

      Ďakujem za pochopenie Mgr. Helena Chovancová ZR pre MŠ

     • Oznam pre rodičov

     • Na základe aktuálneho usmernenia ministra školstva bude

      MŠ Stráňavy mať jesenné prázdniny  

      30.11.2020 piatok

      02.11.2020 pondelok

      Zatvorené

      V nasledujúcom týždni budeme fungovať v riadnej prevádzke, t.j. avizované prázdniny

      6.11.2020 – 9.11.2020 sa rušia.

       Mgr. Helena Chovancová, ZR MŠ

     • OZNAM

     • Milí rodičia

      Nakoľko nám aktuálna epidemiologická momentálne neumožňuje zorganizovať  stretnutie rodičov, touto cestou by som vás chcela poprosiť o oboznámenie sa zo školským poriadkom, plánom práce a organizačným poriadkom.

      Materská škola každoročne organizuje rôzne podujatia v spolupráci zo zriaďovateľom ZŠ a inými organizáciami. V tomto školskom roku by sme chceli pokračovať pokiaľ ním to aktuálna situácia dovolí.

      Predmetom stretnutia rodičov pravidelne býva odsúhlasenie poplatkov medzi ktoré patrí:

      • poplatok na hračky pre deti
      • poplatok na hygienické potreby a pitný režim
      • príspevok do ZR

      Navrhujem ponechať výšku týchto poplatkov tak, ako boli odsúhlasené v minulom roku. Ak máte námietky, kontaktujte ma písomne na ms.stranavy@gmail.com

      • poplatok na hračky pre deti 13 €

      - v triede, ktorú dieťa navštevuje učiteľky obmieňajú hračky na Vianoce

      • poplatok na hygienické potreby a pitný režim 6 €

      - počas celého roku sa dokupuje toaletný papier, vreckovky, mydlá, čaj

      • príspevok do ZR 20 €

      - príspevok spravujú rodičia z RZ, správu o hospodárení z minulého roku zverejnia do konce októbra na nástenke v mš

      Bližšie informácie ohľadom chodu mš Vám poskytnú triedne učiteľky.

       

      S pozdravom Mgr. Helena Chovancová

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Vážení rodičia!

      Oznamujem Vám, že výška mesačného poplatku čiastočnej úhrady výdavkov materskej školy zákonného zástupcu dieťaťa je 10,50 € pre celodenný pobyt. Uvedený poplatok je rodič povinný splatiť  do 15-teho v mesiaci bankovým prevodom na:
          Číslo účtu IBAN SK38 5600 0000 0003 0392 3005
          VS: - pridelený podľa triedy
           Do poznámky meno a priezvisko dieťaťa
      ĎAKUJEM


      Mgr. Helena Chovancová ZR pre MŠ

  • Kontakty

   • Materská škola Stráňavy
   • ms.stranavy@gmail.com
   • +421 415966372 - riaditeľka školy +421 904622729 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
   • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy Slovakia
   • skolastranavy@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje